Kantooradres
Veilingweg 24
6681 LA BEMMEL
Postadres
Postbus 70
6690 AB Gendt
T 0481-423789
F 0481-421858
E info@pittakos.nl
Administratiekantoor PiTTakos BV is de ondersteunende
en helpende hand van de ondernemer in het MKB

Algemene Voorwaarden

1.Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

Opdrachtnemer: Administratie-kantoor PiTTakos BV. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door op-drachtnemer. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer is daarmee in voorkomende gevallen tevens bedoeld lasthebber.

Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bescheiden: alle door opdracht-gever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Werkzaamheden: Alle werk-zaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdracht-nemer uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin.

Know how: Vertrouwelijke kennis terzake van diverse bedrijfsgegevens een en ander in de ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken, algoritmes en soft-ware, waarin deze kennis is of zal worden belichaamd.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Op van deze algemene voor-waarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

2.4 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer en/of op de eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulp-personen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; cq, vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

3.Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever onder-tekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2 Het staat partijen vrij de tot-standkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4.Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3 . Opdrachtgever dient opdracht-nemer terstond te informeren als opdrachtgever:

a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen

b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.

c. van plan is aangifte van zijn faillis-sement in te dienen.

d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillis-sement heeft/hebben aangevraagd.

e. In staat van faillissement is ver-klaard

4.4 Indien en voorzover op-drachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 14.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

4.6 Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de verstraging voorvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.

5.Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer voert de op-dracht uit naar beste kunnen. Hij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem wordt verwacht.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

5.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, die niet vallen onder de werk-zaamheden zoals overeenge-komen in de opdracht-bevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer en/of de aan haar gelieerde (rechts-)personen het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens inci-dentele opdracht zijdens opdracht-gever zijn verricht, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

5.4 De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren, tenzij geldende wet- en regelgeving zich daartegen verzet.

6.Geheimhouding en exclusi-viteit

6.1 Opdrachtnemer is, behou-dens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens of verplichtingen hiertoe, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7.Intellectuele eigendom en know how

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en (geheime) know how, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtgever uit-drukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde rechten en know how, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toe-stemming van opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.Overmacht

8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeen-komst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten-gevolge overmacht, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de opdracht-nemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmid-dellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat een periode van 30 dagen is verstreken en de ver-plichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden.

9.Honorarium

9.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebrui-kelijke tarieven van opdracht-nemer en is verschuldigd naar-mate door opdrachtnemer werk-zaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

9.2 Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschul-digde omzetbelasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdracht-nemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

9.3 Begrotingen van het honorarium terzake van werk-zaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdruk-kelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

10.Betaling

10.1 Betaling van het factuur-bedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig(30) dagen na de factuurdatum, in Euro's, ten kantore van op-drachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het ver-schuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Indien opdracht-gever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vast-gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,-.

10.4 Voor het geval opdracht-nemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kos-ten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buiten-gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdracht-gevers, voor zover de werkzaam-heden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

11.Klachten; reclame

11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur-bedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdracht-nemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de beta-lingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.Aansprakelijkheid

12.1 In de gevallen waarin de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het aanvragen van een subsidie is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium voor de desbetreffende werkzaamheden.

12.2 Opdrachtnemer is voor het overige, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van opdrachtnemer, voor zover deze verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

12.3 Opdrachtnemer is niet aan-sprakelijk voor:

- schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever;

- schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en regelgeving en/of (vak-)literatuur;

- schade als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail;

- beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, op-drachtnemer of derden;

- indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolgs- en bedrijfsschade.

12.4 In het geval de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering zou geven en/of in geval de schade minder is dan € 25.000,00, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, beperkt tot een bedrag van drie (3) maal het honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomsten, beperkt tot twee (2) maal het honorarium over het afgelopen jaar, doch in ieder geval, bij schade van meer dan € 25.000,00, tot een bedrag van maximaal € 50.000,00, in alle gevallen per schade-veroorzakende gebeurtenis.

12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdracht-gever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

12.7 Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

12.8 Het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

13.Opzegging

13.1 Opdrachtnemer en opdracht-gever kunnen steeds de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeg-termijn van twee (2) maanden, tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.

13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13.3 Opzegging ontslaat opdracht-gever niet van haar (betalings-)verplichtingen jegens opdracht-nemer.

14.Opschortingsrecht

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op opdracht-gever volledig zijn voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15.Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die rede-lijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

15.2 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voorzover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar persoonsgegevens binnen de Administratiekantoor PiTTakos BV alsmede, tot nader order, zie hierna lid 4, om op de hoogte te worden gehouden van voor haar mogelijkerwijs interessante activi-teiten van opdrachtnemer.

15.4 Tenzij opdrachtnemer zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

16.Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdracht-nemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.